สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พรรพิมล

พัชริญา ขวัญเรือน ภารดีพชรพรรณ

กรุณา จีรนุช ดาราวรรร นิวาส

สุภาภร อภิรดี กรรริกาจามร

 เจริญรีัต จุทาทิพ นางปภาวดี โคตะขุน