สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

10

1 2 3 4

5 6 7 8

9 16 1712

14 15 13 11