ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

ตาราง-ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้