ประวัติโรงเรียนมีนบุรี

 
 

โรงเรียนมีนบุรี  สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่  ๓๒๐ หมู่ ๑ ถนนสีหบุรานุกิจ  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ ๔ ไร่ ๓ งาน  ๓๗ ตารางวา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ หลวงพ่อบ้านแหลม สีประจำโรงเรียน คือ ขาว-เหลือง ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือ ต้นนนทรี

โรงเรียนมีนบุรี เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลทรายกองดิน ๑ ประจำอำเภอมีนบุรี เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ มีนายวิจิตร (บิ๋น) นิกรพจน์  เป็นครูใหญ่ นายเทียน  นิตยสมบูรณ์ เป็นศึกษาธิการอำเภอ อำเภอมีนบุรี เริ่มต้นจามีนักเรียนจำนวน ๓๑ คน

พ.ศ. ๒๔๙๙  กรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในโรงเรียน  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๐๓  ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ   โรงเรียนมีนบุรีจึงได้เปลี่ยนชั้นมัธยมปีที่ ๑-๓  เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๗  ใช้สถานที่โรงเรียนการช่างมีนบุรีหลังเก่าเป็นสถานที่เรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๗  นักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนได้อาคารหลังใหม่เพิ่มขึ้นอีก ๒ หลัง ทางด้านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๗

พ.ศ. ๒๕๐๙  โรงเรียนมีนบุรีเปลี่ยนแปลงสังกัด จากกรมสามัญศึกษา มาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร

พ.ศ. ๒๕๑๔  รัฐบาลยุบจังหวัดพระนครและธนบุรี เข้าด้วยกันใช้ชื่อว่า “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” โรงเรียนมีนบุรี จึงขึ้นอยู่กับองค์การบริหารนครหลวงธนบุรี

พ.ศ. ๒๕๑๕ นครหลวงกรุงเทพธนบุรียุบเป็นกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมีนบุรีจึงสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. ๒๕๑๖  เปิดการสอนชั้นมัธยมศึกษาตามนโยบายกรุงเทพมหานคร (ม.ศ.๑) โรงเรียนมีนบุรีเป็น ๑ ในจำนวน ๕ โรงเรียนแถบชานเมือง โดยมีนายชำนาญ  ยุวบูรณ์  มาทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๖  นายสุนทร  ศรีเพ็ญ เป็นหัวหน้าเขต  นายฟี  โกฏิตระกูล  เป็นครูใหญ่ เปิดเรียนสหศึกษา ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๓๘ คน มีนางสาวประนอม เอี่ยมประยูร  เป็นครูประจำชั้น

พ.ศ. ๒๕๑๗  ยุบชั้น ม.ศ.๑ เหลืออยู่แต่ชั้น ป.๑ – ป.๗ เหมือนเดิม

พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้งบประมาณสร้างตึก ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน  เพื่อรวมชั้นประถมต้นกับประถมปลายเข้าด้วยกัน

พ.ศ. ๒๕๒๐  ย้ายนักเรียนประถมปลายมาเรียนรวมกัน    โดยเริ่มย้ายสายชั้น ป.๕ มาก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนมีนบุรีได้งบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมจนกลายเป็นอาคารหลายหลัง ดังนี้

– อาคาร ๓ ชั้น  ริมถนนสีหบุรานุกิจ

– อาคาร ๔ ชั้น  เป็นรูปตัวแอล ติดสนามเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และคลองแสนแสบ

– อาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคาร ๕ ชั้น

– ปรับปรุงห้องประชุมขนาด ๔ ห้องเรียน ได้รับบริจาคจากนายดิเรก เกิดหนุนวงศ์ รวมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา เป็นห้องกระจกหน้าต่างบานเลื่อน ติดเครื่องปรับอากาศใช้สำหรับประชุมครูและนักเรียน ใช้ประชุมได้ครั้งละ ๑ สายชั้น

วันที่ ๓  กันยายน ๒๕๓๓ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร จำนวน  ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๑,๕๓๕,๐๐๐.- บาท    ต่อมาในปี ๒๕๔๐   ได้ดัดแปลงมาเป็นโรงอาหารและได้ใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๔ สร้างอาคารเรียนตึก ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่งแบบ สนศ.๒๖๔ กว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน ๑๕ ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้าง ๖,๕๔๓,๐๐๐.- บาท

พ.ศ.๒๕๓๔  สร้างส้วมขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร  เป็นตึกแถวแบบ ศอ.๖๑ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ใช้งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท สร้างส้วมแบบ ศอ.๖๑ ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕  สร้างที่เตรียมอาหาร  และที่ล้างจานสำหรับนักเรียน  แบบ ขมร ๒/๒๕ ใช้งบประมาณ ๓๑๘,๐๐๐.- บาท

พ.ศ.๒๕๓๘  สร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น ขนาด กว้าง ๙.๔๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร แบบ  สนศ.๓๘๔ ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน ๒๔ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๑๐,๙๕๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ.๒๕๔๙  สร้างหลังคาอเนกประสงค์คลุมสนาม ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้งบประมาณ จาการทอดผ้าป่าการศึกษา จำนวนเงิน ๙,๙๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๕๑  จัดสร้างห้องสุขานักเรียนอนุบาล จำนวน ๘ ห้อง ห้องสุขานักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๕๐ ห้อง และที่ปัสสาวะชาย จำนวน ๒๐ ที่ พร้อมปั้มน้ำและการตกแต่ง โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของผู้อุปการคุณในงานครบรอบ ๗๕ ปี โรงเรียนมีนบุรี เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๓,๘๑๐.- บาท

พ.ศ.๒๕๕๑  ปูกระเบื้องโรงอาหารโต๊ะอาหาร  และบริเวณโดยรอบ โดยการบริจาคของผู้อุปการคุณ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๐,๐๐๐.- บาท

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ สร้างอาคารประกอบ (อาคารอเนกประสงค์) จำนวน ๑ หลัง ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตามแบบ สนศ. ๒๓๑ งบประมาณ ๕,๓๗๕,๔๙๘ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนจำนวน ๒ ชั้น ในอาคารประกอบ (อาคารเอนกประสงค์) เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)ปรับปรุงห้องออกกำลังกาย ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ (แปดแสนบาทถ้วน) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า

พ.ศ. ๒๕๕๔ปรับปรุงห้องเก็บเสียงดนตรีสากลจำนวน ๒ ห้องเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๗ ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ตร.ม. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๒ ยาว ๒๐๐ ม. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๒ พร้อมฝา ตามแบบ ท.๓๐/๒๙ จำนวน ๒๐ บ่อ งบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นเงิน  ๑,๕๔๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๘ ปรับปรุงอาคารห้องน้ำส้วมนักเรียนชาย-หญิง เปลี่ยนโถปัสสาวะชาย อุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๐ ชุด เปลี่ยนวงกบและประตูห้องน้ำไฟเบอร์กลาส บานพับ มือจับและกลอนประตู จำนวน ๑๗ ชุด ซ่อมอ่างเก็บน้ำในห้องนักเรียนชาย-หญิง รื้อถอนกระเบื้องผนังเดิมและปูเซรามิคพร้อมยาแนวเนื้อที่ ๗๐ ตร.ม. เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน ๔ ทาสี เดินสายไฟพร้อยท่อ เปลี่ยนโคมไฟพร้อมสวิตช์ งบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน  ๘๕๐,๖๕๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงกันสาด ค.ส.ล.อาคารเรียน ๕ เนื้อที่ ๑๐๕ ตร.ม. ปรับปรุงพื้นทางเดินบริเวณด้านหน้าห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง เนื้อที่ ๑๒๐ ตร.ม. งบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน  ๓๐๘,๕๐๐.-บาท (สามแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนจำนวน ๕๐ ห้อง เปลี่ยนฝ้าและหลังคาอาคาร ๑ และเปลี่ยนรางน้ำหลังคาบริเวณลานกิจกรรม เป็นเงิน  ๒,๔๔๐,๐๐๐  บาท

โรงเรียนมีนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ๓ ปี ซ้อน คือ ปี ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙ และในปี ๒๕๒๙ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลประราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ