ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนมีนบุรี

 

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน ก.มร.มร.

ก.   หมายถึง กรุงเทพมหานคร

มร. หมายถึง สำนักงานเขตมีนบุรี

มร. หมายถึง โรงเรียนมีนบุรี

 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

สีประจำโรงเรียน

ขาว – เหลือง

 
 

สีขาว  หมายถึง สีแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์

สีเหลือง  หมายถึง สีของศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครู และนักเรียน

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

หลวงพ่อบ้านแหลม

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

คติพจน์ของโรงเรียน

จิตอาสา มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นนนทรี

 

 

อัตลักษณ์ : ลูกมีนบุรีดำรงชีวิตประชาธิปไตย

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย

วิสัยทัศน์ :  โรงเรียนมีนบุรีมีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ สู่วิถีประชาธิปไตย

ก้าวไกลเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรม