วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้   สู่วิถีประชาธิปไตย   ก้าวไกลเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา มีระเบียนวินัย ความรับผิดชอบ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองดีของสังคม
  2. บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาคส่วนต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมครูและบุคลากรให้จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  3. ส่งเสริมการพัฒนา ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย
 

ยุทธศาสตร์  (Strategic)

  1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมคุณธรรม ทักษะชีวิตบนวิถีประชาธิปไตย
  3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและการแสวงหาความรู้
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย