วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้   สู่วิถีประชาธิปไตย   ก้าวไกลเทคโนโลยี

พันธกิจ

  1. รักษาระบบบริหารจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน
  2. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพ
  3. สร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและความเป็นประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครอง นักเรียนอันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่ดีในสังคมโลก
 

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมคุณธรรม ทักษะชีวิตบนวิถีประชาธิปไตย
  3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและการแสวงหาความรู้
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย